قالب وردپرس

ترکیب های انگلیسی مهم آزمون EPT

ترجمه و تولید محتوای سایت چه اهمیتی دارد؟
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
گرامر آزمون ept
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

آزمون EPT:
ترکیب های مهم در زبان بخش اول
با سلام خدمت سروران گرامی
برخی ترکیب ها در انگلیسی بسیار مهم می باشند مانند افعال مرکب و یا صفات مرکب و غیره ….
در آزمونهای ept و msrt و دکتری و ارشد بسیار مورد توجه طراحان سوال در بخش واژگان ، گرامر و کلوز قرار می گیرند.

✅get stronger : قوی تر شدن
✅walk down : قدم زدن و پایین آمدن
✅pick up : بلند کردن ، برداشتن
✅climb up : صعود کردن
✅keep healthy : سالم نگه داشتن
✅stay healthy : سالم ماندن
✅get into : وارد چیزی شدن
✅rely on : بستگی داشتن به ، تکیه کردن به
✅depend on : بستگی داشتن به
✅over and over : چندین بار ، پشت سر هم
✅get tired : خسته شدن
✅in addition to : به علاوه
✅feel lonely : احساس تنهایی کردن
✅effect on : اثرات روی
✅in order words : به عبارت دیگر
✅on your own : به تنهایی
✅think about : فکر کردن درباره
✅the same thing : همان چیز
✅keep from : جلوگیری کردن از
✅find out : فهمیدن
✅at the same time : همزمان
✅get off : پیاده شدن
✅make a gesture : ایما و اشاره کردن
✅have respect for : احترام گذاشتن به
✅add variety : تنوع ایجاد کردن
✅make a difference : تفاوت ایجاد کردن
✅get on : سوار شدن
✅make a speech : سخنرانی کردن
✅give a speech : سخنرانی کردن
✅make nervous : نگران کردن
✅have confidence : اعتماد داشتن
✅cross the arms : دست به سینه شدن
✅talk to/with :گفتن به
✅speak with/to : صحبت کردن با
✅with confidence : با اطمینان
✅from time to time : گاه گاهی
✅react to : عکس العمل نشون دادن به
✅concentrate on : تمرکز کردن روی
✅aware of : آگاه از
✅in front of : در مقابل
✅respect for : احترام گذاشتن به
✅instead of : به جای
✅afraid of : ترسیده از
✅ashamed of : شرمنده از
✅based on : مبتنی بر
✅according to : بر طبق
✅as well as : بعلاوه
✅producing trash : تولید زباله
✅greenhouse effect : اثر گلخانه ای
✅solar energy : انرژی خورشیدی
✅worry about : نگران بودن درباره
✅lock up : حبس کردن، قفل کردن
✅stop from : جلوگیری کردن از
✅take action : اقدام کردن