فهرست فیلم‌نامه های ترجمه و قالب‌بندی شده (فارسی به انگلیسی)

ترجمه فیلمنامه: — ترجمه فیلمنامه کوتاه «سوربز»؛ نوشتۀ سعید زمانیان دریافتِ…