جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

به سوی دیدگاهی توجه محور به تصمیماتِ مربوط به فناوری

مقدمه

اهمیت تصمیماتِ مربوط به فناوری بطور گسترده ای در هر دو حیطۀ نظری و عملی تصدیق شده است. با این حال چیز زیادی از این امر نمی دانیم که چگونه شرکت ها از نقطه نظر سازمانیْ تصمیماتِ مربوط به فناوری را سازمان دهی می کنند و چگونه توجه در مسیر فرآیند تصمیم گیری به منظور شناسایی، پردازش، و انتقال اطلاعات میان واحدهایِ سازمانیِ دخیل توزیع می شود. با استفاده از دیدگاهِ توجه محورِ شرکت و 14 مطالعۀ موردیِ کیفی به معرفی 5 رویکرد برای سازمان دهی تصمیماتِ مربوط به فناوری می پردازیم: (1) تصمیم گیری متمرکز، (2) جلسۀ پرکار اطلاعاتی، (3) تحلیل دو سر کور، (4) گروه کارشناسیِ تحت نظارت و (5) رویکرد محافل بسته. مطالعۀ حاضر در این زمینه یک دیدگاهِ توجه محورِ نوین در خصوص تصمیم گری مربوط به فناوری را ارائه می کند که شناخت نظری ما از سازمان ها را ارتقاء می دهد و دستورالعمل هایی برای کارشناسان و خبرگان در انتخاب ساختارِ درست برای سازمان در این ارتباط فراهم می آورد.

Introduction

The importance of technology decisions is widely acknowledged in both research and practice. However, we know little about how companies structure technology decisions from an organizational point of view and how attention is distributed in the course of the decision process in order to identify, process, and transfer information between the organizational units involved. Using the attention-based view of the firm and 14 qualitative case studies, we present five approaches for organizing technology decisions: (1) centralized decision-making, (2) busy information bee, (3) double-blind analysis, (4) moderated expert panel, and (5) coterie approach. On this ground, this paper introduces a new, attention-based view on technology decisions, which improves the theoretical understanding of organizations and provides guidelines for practitioners in choosing an appropriate organizational configuration in this regard

3 رتبه برتر