جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

آیا هوش مصنوعی در منابع انسانی مثمرثمر است؟

آیا هوش مصنوعی در منابع انسانی مثمرثمر است؟

در پیمایش اعضای انجمن کارشناسان منابع انسانی مشخص شد که 14% پاسخ دهندگان به این امر اشاره کرده اند که سازمان هایی که در آنها مشغول بکارند برخی از شکل های هوش مصنوعی را به منظور کمک به اخذ تصمیمات مربوط به نیروی انسانی بکار می برند. در چنین حالاتی از هوش مصنوعی برای کمک به کارشناسان مدیریت انسانی در انجام امور و وظایف گوناگونی استفاده می شود که بخش اعظم آن در ارتباط با استخدام کارمندان (43% کارکردها) است.

بعلاوه در پیمایش اعضای انجمن کارشناسان منابع انسانی مشخص شد که 73% از پاسخ دهندگان تا حدودی (60%) و یا کاملا آشنا (13%) با کاربرد هوش مصنوعی در حوزۀ منابع انسانی بوده اند. این در حالی است که 84% از اعضای انجمن کارشناسان منابع انسانی بر این باورند که هوش مصنوعی ابزاری مؤثر برای منابع انسانی است. در همین حال در این پیمایش مشخص شد که 68% پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که محیط های کاری آنها یا برای استفاده از هوش مصنوعی از آمادگی بسیار (33%) برخوردارند و یا اصلا از آمادگی کافی (35%) برای این منظور برخوردار نیست.

بنابراین با وجود آنکه تا به امروز سازمانهای بسیاری از هوش مصنوعی استفاده نکرده اند، اکثریت قاطع کارشناسان منابع انسانی به ارزش این فناوری واقف اند. در حقیقت، هنگامیکه از اعضا پرسیده شد آیا آنها باور دارند سازمان هایشان برای رسیدگی به چالش های مربوط به منابع انسانی در پنج سال آینده ازهوش مصنوعی استفاده خواهد کرد یا خیر، 48% از آنها پاسخ مثبت به این سؤال دادند.

از میان 52% پاسخ دهندگانی که بیان کردند بکارگیری هوش مصنوعی در بخش های منابع انسانی سازمانشان در پنج سال آینده بسیار نامحتمل است، 36% باور داشتند سازمانشان برای انجام چنین امری بیش از اندازه کوچک است، در حالیکه 28% اظهار داشتند رهبران عالی رتبه شان نیازی به استفاده از چنین فناوری هایی در سازمان نمی بینند.

با وجود آنکه ممکن است بکارگیری مؤثر هوش مصنوعی در اونتاریو همچنان در گام های ابتدایی خود باشد، اعضای انجمن کارشناسان منابع انسانی اعتقاد دارند پذیرش آن در آینده گسترده خواهد بود. از آنجائیکه سازمان های بزرگ تر تمایل دارند جایی در اقتصاد جهانی کنونی داشته باشند، نیاز است تا روش هایی را برای گنجاندن هوش مصنوعی در فرآیندهای تصمیم گیری بیابند.

 

IS AI AT WORK IN HR?

The HRPA member survey found that 14% of respondents indicated their organizations already use some form of AI to assist with human resources decisions. In these instances, AI is being used to assist HR professionals with various tasks, most predominately recruitment (43% of functions).

Additionally, the HRPA survey found that 73% of respondents were somewhat (60%) or very familiar (13%) with the application of AI to the human resources field, while 84% of HRPA members believe AI is a useful tool for HR. At the same time, the survey found that 68% of respondents believed their workplaces were either ‘not very prepared’ (33%) or ‘not prepared at all’ (35%).

So, while AI may not be utilized by many organizations yet, a clear majority of HR professionals see the value of this technology. In fact, when members were asked if they believe that their organizations will utilize AI to address HR challenges in the next five years, 48% said they believed so.

Of those 52% of respondents who indicated their businesses were unlikely to adopt AI in their HR departments in the next five years, 36% believed their organization was too small to do so, while 28 percent said their senior leadership did not see the need for such technology. Additionally, many respondents indicated that cost was the primary barrier to deploying AI.

While AI deployment might still be in the infancy stages in Ontario, HRPA members believe its uptake will be dramatic.

If larger organizations wish to remain competitive in today’s global economy, they will need to look at ways to incorporate AI in their HR decision making.

3 رتبه برتر