جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

طرح ریزی و زمانبندی قابلیت محور در سیستم های تولید انطباق پذیر

چکیده

شرکت های تولیدی تنها در صورتی قادر به سود دهی خواهند بود که بتوانند با سازگار کردن محصولات خود، تنوع و میزان تولید آن، در مقابل تغییرات بازار از خود انعطاف نشان دهند. به منظور ایجاد چنین تنوعی در محصولات پیشنهاد می کنیم این شرکتها در طرح ریزی و زمانبندی های خود از یک رویکرد قابلیت محور بهره گیرند. برنامه های تولیدی و ماشین آلات را به ترتیب بر حسب قابلیت های مورد نیاز و قابلیتهای موجود توصیف می کنند. جدای از این مساله، توپولوژی کارخانه نیز شرح داده می شود. پیشنهاد می شود که به منظور ایجاد خودکار برنامه های تولیدی که در آن جریان مواد در کارخانه مورد ملاحظه قرار می دهد این تعاریف را با یکدیگر ترکیب نماییم . در رویکردی که ارائه می دهیم برای هر یک از برنامه های تولیدی، بی آنکه نیازی به پیکربندی دستی (غیر خودکار) نرم افزار باشد، یک برنامه زمانبندی دقیق و معتبر برای ماشین آلات و دستگاههای موجود در کارخانه ایجاد می شود. نتایج حاصل از ارزیابی رویکرد مذکور در یک سیستم تولید صنعتی آزمایشی نشان دهنده مناسب بودن آن است.

Abstract

Manufacturing enterprises can only stay profitable if they manage to flexibly respond to changes in markets by adapting their products, product variants, and product volumes. To support such variety in products, we suggest a capability based approach for production planning and scheduling. Production plans and machines are described in terms of required capabilities and provided capabilities respectively. Additionally, the topology of the factory is described. We propose to combine these descriptions to automatically generate production schedules that consider the material flow in the factory. For each production plan, our approach generates a valid schedule for the currently available machines in the factory without manually reconfiguring the software. The evaluation of the approach on an industrial production system used for educational purposes shows the suitability of this approach.

3 رتبه برتر