جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

A Model for Measuring Customer Satisfaction with E-service Centers of Iranian Police

چکيده

نيروي انتظامي(پلیس) ايران در راستاي جامعه محوري و رضايت هر چه بيشتر مردم و در جهت حرکت به سمت دولت الکترونيک، بخشي از خدمات خود را با حفظ ملاحظات امنيتي، به همراه نظارت بر آن، با عنوان دفاتر خدماتي پليس+10(دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) به بخش خصوصي واگذار کرده است. از آنجايي که با گذشت زمان، اشکالات اجراي طرح مشخص و از طرفي سطح انتظار مردم از اين خدمات افزايش يافته است و همچنين با توجه به تحقيقات اندک در اين زمينه، ارائه مدلي جهت سنجش رضايت مردم در دفاتر پليس+10 ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردي و از نظر روش و ماهيت از نوع توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش را کليه مراجعان به دفاتر پليس+10 شهر تهران تشکيل مي دهند. لذا براي تعيين تعداد دفاتر مورد نظر، از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي متناسب با حجم، تعداد 45 دفتر و براي نمونه گيري آماري از اين دفاتر، از روش تصادفي ساده استفاده و به تعداد 420 نفر، انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته، پس از اطمينان از پايايي و روايي آن، جمع آوري و با کمک روش تحليل عاملي اکتشافي و با استفاده از نرم افزار Spss، دسته بندي و نام گذاري شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار لیزرل، روش تحلیل عامل تاییدی برای تایید و اعتبار سنجی عامل ها و معرفی مدل، به کار گرفته شد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادهایی در جهت بهبود رضایت مراجعان به دفاتر پلیس+10 ارایه شده است.

واژه‌هاي كليدي: پليس+10، اندازه گيري رضايت مشتري، کيفيت خدمات، تحليل عامل اکتشافي، تحلیل عامل تاییدی

 

Abstract

Iranian disciplinary force (police) has delegated a part of its services, under careful security consideration and supervision, to privately-operated centers known as police +10 (e-service centers of disciplinary force) in order to facilitate progress toward forming a totally electronic government, establishing a community-centered public service system as well as improving customer satisfaction. Given setbacks experienced during launching the project of police +10, growing people’s expectation of e-services and a few surveys conducted on this issue, it appears necessary to present a model for measuring people’s satisfaction with performance of police +10. The present research is classified as an applied one employing a descriptive, survey design to describe the status quo. Research population involved all costumers of police +10 centers, among which we have picked up 420 as sample size, through simple random sampling, while determining the number of respective centers to be 45 by applying probability-proportional-to-size and multi-stage cluster sampling. Determining validity and reliability of researcher-made questionnaire, it has been used to collect required data and then exploratory factor analysis as well as SPSS software used to classify the data into various groups and giving each a name. Afterwards, we would validate our model as well as those factors considered effective in people’s satisfaction by conducting confirmatory factor analysis and using  LISREL software and, finally, drawing a conclusion and introducing recommendations for improving customer satisfaction with e-services provided by police +10.

Keywords: Police+10, measuring the customer satisfaction, the quality of the services, the exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis.

3 رتبه برتر