جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

Studying the Effect of Strategic Flexibility on Innovation

  • مقدمه

در فضای بسیار رقابتی و متلاطم جدید سازمان ها باید از قابلیت تطبیق خود با تغیرات محیط برخوردار باشند و در عین حال بکوشند تا در جهت دستیابی به استراتژی های خود بر محیط کسب و کار نیز موثر واقع گردند. این الزامات موجب شده است در سالهای اخیر مقوله انعطاف پذیری استراتژیک بسیار مورد توجه قرار گیرد و مدل ها و چارچوب های مفیدی برای شناخت و تحلیل آن تدوین گردد (چان و همکاران، 2016) انعطاف پذیری بستگی به توانایی شرکت برای  تغییر و یا بهره برداری از فرصت های ایجاد شده در تغییرات محیط است و در نگاه ما میتواند به عنوان مهارت خاص شرکت و یا یک منبع باشد . (درودی و بابایی، 1395) انعطاف پذیری استراتژیک قابلیت یک شرکت جهت شناسایی تغییرات در محیط و استفاده سریع از منابع برای انجام عملیات جدید جهت پاسخ به تغییرات می باشد(دهقان دهنوی و ندافی، 1389) و منجر به بهبود عملکرد نواوری می شود (ماساک و همکاران، 2016) امروزه، سازمان ها به طور فزاینده ای با چالش های بهبود محصولات و خدمات خود مواجه شده اند تا بتوانند محصولات و خدمات جدید خود را سریعتر از رقیبان به بازار معرفی کنند (کووانگ و همکاران، 2014) سازمانهای عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید محصولات و خدمات جدید و منحصربفرد و قابل رقابت در بازارهای متغیر امروزی است. واین امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری. پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می باشد نقش مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد، و چنانچه بیان شد نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضعیت سازمان و حفظ و بقاء بلندمدت آن و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. بر این اساس،  چگونگی دستیابی و نهادینه کردن نوآوری و هماهنگ کردن آن با اهداف سازمانی جهت تدوین و به خصوص اجرای استراتژی های رقابتی مؤثر در سازمان؛ مسأله ای حائز اهمیت خواهد بود. (پاشازاده و گوهری، 1391)

  1. Introduction

In the highly competitive and turbulent climate of the new era, organizations should have the capability to adapt to environmental changes while trying to affect their business environment in the course of achieving their strategies. These requirements have brought the strategic flexibility into the spot light in recent years and given rise to development of useful models and frameworks to better understand and analyze this notion (Chan et al, 2016). Flexibility is contingent upon the firm’s capacity to change or exploit opportunities created in the context of environmental changes and can be viewed as the corporate specific skill or a resource (Doroudi and Babaei, 2016). Strategic flexibility is the capability of a firm to identify the changes in environment and tap into the sources fast to begin new operation to react to the changes (Dehghan-Dehnavi and Nadafi, 2010) so that leads to enhanced innovation performance (Kamasak et al, 2016). Today organizations increasingly face the challenge of improving their products and service to introduce their offering to the mark sooner than their rivals (Kowang et al, 2014). Organization of the new era desperately needs to position itself into the current dynamic and complicated market environment and gain competitive advantage. The capacity to produce new and unique products and service is embedded in the changing markets of today, and it would not be possessed but though innovation. It is quite obvious that a business strategy guiding the organization in the path of innovation plays a crucial role in helping it to have a more favorable position in the market than its rivals do. Therefore, as mentioned before, innovation has an effective role in enhancing organizational status, its long-term survival, and bringing competitive advantage to the organization. Accordingly, it is of high importance to know how to achieve and embed innovation and bring it into harmony with organizational goals so as to develop effective competitive strategies and execute them in the organization in particular (Pashazadeh and Gohari, 2012).

3 رتبه برتر