جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

Studying the Relationship between Organizational Coaching Culture and Knowledge Management

چکیده

در تحقیق حاضر ارتباط میان فرهنگ مربیگری با فرهنگ رهبری تحول گرایا و فرهنگ سازمانی کارآمد میان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مطالعه شده است. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این پرسش می باشیم که آیا ارتباطی میان فرهنگ مربیگری با فرهنگ رهبری تحول گرایا و فرهنگ سازمانی کارآمد وجود دارد یا خیر. در این راستا و به منظور تحلیل داده های کیفی و همچنین گردآوری داده ها و نگرش و نظرات جامعۀ آماری تحقیق از پرسش نامه هایی استفاده کرده ایم. این پرسش نامه ها از سه بخش شامل پرسش نامۀ ارزیابی فرهنگ مربیگری، پرسش نامۀ چند عاملی رهبری(1985) و پرسشنامۀ ارزیابی فرهنگ سازمانی تشکیل شده است.

جمعیت آماری این پژوهش شامل 500 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد که در نهایت 151 نفر یعنی 30.2 درصد از این جمعیت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بعنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور تعیین روایی و پایایی این تحقیق به ترتیب از روش تحلیل مواد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در گام نخست برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  داده ها وارد رایانه شده اند. و سپس در طی دو مرحله این داده ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند. در مرحلۀ نخست با استفاده از جدول فراوانی و شاخص هایی نظیر حد بالا، حد پایین و میانگین و انحراف معیار این داده ها توصیف گشته اند و در مرحلۀ دوم پرسش های تحقیق را با استفاده از یافته های آماری و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگریسیون چندگانه به روش گام به گام آزموده ایم. بر اساس یافته های تحقیق ارتباط معناداری را می توان میان فرهنگ مربیگری با فرهنگ رهبری تحول گرایانه و فرهنگ سازمانی کارآمد در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یافت.

 

 

کلید واژه: فرهنگ مربیگری، فرهنگ سازمانی کارآمد، فرهنگ رهبری تحول گرایا.

 

Abstract

The present paper studies how coaching culture is related to transformational leadership culture and efficient organizational culture among people in Jihad Agricultural Organization, Fars Province. The research seeks to find an answer to following question: “Is coaching culture related to transformational leadership culture and efficient organizational culture or not?” Questionnaires are used for discovering an answer for the given questions as well as analyzing the quantitative data and gathering data and information on attitudes and perspectives of statistical population. The questionnaires used in the research are of three types, namely Coaching Culture Assessment Questionnaire (CCA), Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), and Organizational Culture Assessment Questionnaire (OCAQ).

Statistical population of the research includes 500 people of Jihad Agricultural Organization, Fars province, among which 151 (i.e. 30.2 percent) are selected as the research sample through employing systematic random sampling method and then put under investigation. Analysis of materials and Cronbach’s alpha are used to determine the validity and reliability of the research respectively. For analyzing the data, we first input the data into computer by using SPSS, and then employ a two-phased process to analyze the data. In the first phase, the data is described with the use of frequency table and indices such as minimum, maximum, mean, and standard deviation. Then, during the second phase, research questions are test through statistical finding, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regression. Finding of the research shows a significant relationship between coaching culture and transformational leadership culture and efficient culture in Jihad Agricultural Organization in Fars Province.

Key words: coaching culture, efficient organizational culture, transformational leadership culture

3 رتبه برتر