قالب وردپرس

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی
دی ۱۲, ۱۳۹۵

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه چکیده ای که در زیر آمده مربوط به یک مقاله فارسی است که به انگلیسی ترجمه شده، برای تایین کیفیت یک ترجمه چکیده آن نیز کافیست تا نشان دهنده سطح کیفی کار باشد.

 

مدل سنجش رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس ایران

چکیده

نیروی انتظامی(پلیس) ایران در راستای جامعه محوری و رضایت هر چه بیشتر مردم و در جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک، بخشی از خدمات خود را با حفظ ملاحظات امنیتی، به همراه نظارت بر آن، با عنوان دفاتر خدماتی پلیس+۱۰(دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) به بخش خصوصی واگذار کرده است. از آنجایی که با گذشت زمان، اشکالات اجرای طرح مشخص و از طرفی سطح انتظار مردم از این خدمات افزایش یافته است و همچنین با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه، ارائه مدلی جهت سنجش رضایت مردم در دفاتر پلیس+۱۰ ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مراجعان به دفاتر پلیس+۱۰ شهر تهران تشکیل می دهند. لذا برای تعیین تعداد دفاتر مورد نظر، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم، تعداد ۴۵ دفتر و برای نمونه گیری آماری از این دفاتر، از روش تصادفی ساده استفاده و به تعداد ۴۲۰ نفر، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته، پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، جمع آوری و با کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار Spss، دسته بندی و نام گذاری شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار لیزرل، روش تحلیل عامل تاییدی برای تایید و اعتبار سنجی عامل ها و معرفی مدل، به کار گرفته شد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادهایی در جهت بهبود رضایت مراجعان به دفاتر پلیس+۱۰ ارایه شده است.

واژه‌های کلیدی: پلیس+۱۰، اندازه گیری رضایت مشتری، کیفیت خدمات، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی

A Model for Measuring Customer Satisfaction with E-service Centers of Iranian Police

Abstract

Iranian disciplinary force (police) has delegated a part of its services, under careful security consideration and supervision, to privately-operated centers known as police +10 (e-service centers of disciplinary force) in order to facilitate progress toward forming a totally electronic government, establishing a community-centered public service system as well as improving customer satisfaction. Given setbacks experienced during launching the project of police +10, growing people’s expectation of e-services and a few surveys conducted on this issue, it appears necessary to present a model for measuring people’s satisfaction with performance of police +10. The present research is classified as an applied one employing a descriptive, survey design to describe the status quo. Research population involved all costumers of police +10 centers, among which we have picked up 420 as sample size, through simple random sampling, while determining the number of respective centers to be 45 by applying probability-proportional-to-size and multi-stage cluster sampling. Determining validity and reliability of researcher-made questionnaire, it has been used to collect required data and then exploratory factor analysis as well as SPSS software used to classify the data into various groups and giving each a name. Afterwards, we would validate our model as well as those factors considered effective in people’s satisfaction by conducting confirmatory factor analysis and using  LISREL software and, finally, drawing a conclusion and introducing recommendations for improving customer satisfaction with e-services provided by police +10.

Keywords: Police+10, measuring the customer satisfaction, the quality of the services, the exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis.