قالب وردپرس

درگیری شغلی کارمندان

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد مصاحبه دکتری ۹۵
خرداد ۲۴, ۱۳۹۵
کیفیت خدمات
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
تا چه میزان با درگیری شغلی کارمندان آشنایی دارید؟
درگیری شغلی کلید فعال کردن انگیزش کارکنان و مبنای اساسی رای ایجاد این انگیزش است. اما از نقطه نظر فردی ، درگیری شغلی کلید رشد و رضایت فردی در محیط کار است. چه از نظر سازمانی یا از نظر فردی، درگیری شغلی بعنوان یک موضوع مثبت شناسائی می شود که بر عملكرد سازمان و فرد اثر می گذارد. فرد زمان زیادی را صرف کار می کند و شغل او بطور مستقیم بر کیفیت زندگی‌اش تأثیر گذار است (اکمکسی ،69:2011،ذکر شده در مطهری،8:1391). در واقع، افراد دارای درگیری شغلی بالا، ظاهراً از شغل خود رضایت دارند، روحیه مثبتی در کار نشان می دهند و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالائی ابراز می کنند . اشخاص با درگیری شغلی بالا، به ندرت به دست کشیدن از شغلشان می اندیشند و انتظار می رود تا آینده ای قابل پیش بینی، برای سازمان خود کار کنند.شغل کارکنان دارای درگیری شغلی بالا ،با خیلی از هویت ها ، علایق و اهداف زندگی آنان پیوند تنگاتنگ داشته و برای آنها اهمیت بسیار دارد . کارکنان ممکن است در محیط کار در واکنش به ویژگیهای خاص از محیط یا موقعیت کاری با شغل خود درگیر شوند . همچنین برخی از کارکنان ممکن است مجموعه ای از نیازها ، ارزش ها یا صفات را دارا باشند که زمینه درگیری در شغل را فراهم آورند (میرهاشمی و دیگران، 18:1387) از این رو، پرورش درگیری شغلی یک موضوع مهم سازمانی است زیرا بسیاری از محققان آن را بعنوان یک تعیین کننده اولیه در اثر بخشی سازمانی و انگیزش فردی تلقی می کنند (چانگتای ، 170:2008 ،ذکر شده در مطهری، 9:1391).